Lastest Journal ol.31, Issue 3

การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย : ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ ฐานกุล กุฏิภักดี และนิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ | อ่าน : 0 | ดาวน์โหลด : 0

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับ นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

โดย : กําธร ขวัญเสน่ห์อุษา คงทอง และอังคณา กรัณยาธิกุล | อ่าน : 0 | ดาวน์โหลด : 0

การส่งเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานร่วมกับวิธีการถามคือสอน

โดย : ณัฐพล หนจูินจต | อ่าน : 0 | ดาวน์โหลด : 0

ดูทั้งหมด

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

การสัมมนาการนำวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์สู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงสารไทย กลุ่ม 1


กองบรรณาธิการ และกองจัดการวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ได้จัด "การสัมมนาการนำวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์สู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงสารไทย กลุ่ม1" วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องสารนิเทศยุพา วีระไวทยะ คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด