ติดต่อสอบถาม
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 029428264, 029428200 ต่อ 1860
โทรสาร 025795559