Manuscript Requirement

    ผลงานทางวิชาการที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาวขนาดเอ 4 หน้าเดียว ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16

    ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้

  1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู่เขียน (ครบทุกคน) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด และตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน
  3. สถานที่ติดต่อของผู้เขียนครบทุกคน
  4. ชื่อเรื่องประจําหน้า (running title) หรือชื่อเรื่องย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5. ค่าพิจารณาตีพิมพ์ 2,000 บาท
    ส่วนผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการจะต้องมีบทสรุป (Summary) ความประมาณ 1 ย่อหน้า ส่วนบทความวิจัยต้องมีบทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 200 คํา ท้ายบทคัดย่อให้ผู้เขียนกําหนดคําสําคัญ (keywords) สําหรับทําดรรชนี 6 คํา เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และให้จัดโครงสร้างของบทความวิจัยตามลําดับดังนี้คือ บทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษาอภิปรายผลสรุป/ ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ไม่ควรเกิน 10-12 หน้า
    ถ้าหากมีตารางหรือรูปประกอบ ต้องแยกออกจากเนื้อเรื่องหน้าละรายการรูปถ่ายอาจเปนภาพ สไลด์ ภาพสี ภาพขาวดําก็ได้ แต่ต้องมีความชัดเจน (มี contrast สูง) ภาพวาดควรวาดด้วยหมึกอินเดีย หรือพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์