ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 28 ฉบับที่ 1

1

รูปแบบการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล
The Autonomous Basic Educational School Administration Model*
Author : ธวัช ชุมชอบ* และ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า**...

2

การตัดสินใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโครงการที่จัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร...
Preschool Parents’ Decision Making to Enroll Their Children in English Program, Bangkok Metropolis
Author : กฤษณา เอกปัญญาชัย* ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร**...

3

การพัฒนาความสามารถในการสืบสอบแสวงหาความรู้และการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ...
Author : กลางทอง สุขเจริญ** และ ดร.ทรงชัย อักษรคิด****...

4

การพัฒนาเลิร์นนิ่ง ออบเจ็กต์ เรื่อง การคูณและการหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...
Development of Learning Object on Multiplication and Division for Mathayomsuksa 1 Students
Author : ขวัญชนก อนุรักษ์จันทรา*** ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า*****...

5

ผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีที่มีต่อ ความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย...
The Effect of Learning Experience Provision by Utilizing Technology Process on Preschool Children’s Critical Thinking Competences
Author : จันทร์นภา เขจรศาสตร์* และ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู**...

6

ทักษะการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
Study Skills of Higher Education Students
Author : Dr. Natcha Kamol

7

ารสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาโกลบอลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ...
Author : นายปกาศิต เอี่ยมบุตร

8

ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ที่มีต่อความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนของเด็กปฐมวัย...
The Effects of Story Telling Activity Provision with Role Play on Global Warming Knowledge of Preschool Children
Author : ปณิดา ทองมูล และ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล...

9

ผลการจัดประสบการณ์ประกอบอาหารที่มีต่อความสามารถ ด้านประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัย...
The Effects of Cooking Experience Provision of Sensory Ability of Preschool Children
Author : พลอยภัทรา จันทร์เด่นดวง* และ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล**...

10

แนวคิดเรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วย การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคอุปมาอุปไมย ...
12th Graders’ Gene and Chromosome Concepts after Learning the Concepts through Constructivist Approach in Combining with Analogy Technique
Author : พอรินทร์ พุกพูนธนพัฒน์, จีระวรรณ เกษสิงห์ และ สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล...

11

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร...
A Causal Relationship Model of Factors Influencing Quality of Work Life of School Administrators under the Bangkok Metropolitan Administration
Author : ไพรพรรณ ไชยสุวรรณ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ,ดร.วินัย ดำสุวรรณ...

12

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอิงประสบการณ์ทางภาษา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...
The Development of an English Reading Teaching Model based on Language Experience Approach to Enhance Third Grade Students’ Reading Comprehension Development
Author : รัชฎา ทับเทศ* ดร.สำลี ทองธิว** และ ดร. ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ*** ...

13

ภาวะผู้นำของผู้บริหารและบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และความไว้วางใจในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร...
The Effect of Principal’s Leadership and School Climate on Home-School-Community Collaboration and Trust in Private Schools, Bangkok Metropolitan
Author : วรารัตน์ นิยมไทย และ รศ.ดร.วินัย ดำสุวรรณ...

14

รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ในจังหวัดเชียงราย...
Local Wisdom Based- Model of Community Empowerment in Chiang Rai Province
Author : สมบูรณ์ ธรรมลังกา

15

การสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์...
Author : Lasley and Matchzynski อรพรรณ เลื่อนแป้น* และ ดร.สิริพร ทิพย์คง**...

16

ผลของการใช้โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Author :

17

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด...
Author :

18

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของครูบัญชีในอาชีวศึกษากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
Author :

19

Development of Online Resource Databank for Enhancing French Listening Skills at the Beginner Level (A1)
Author :

20

Development of Online Resource Databank for Enhancing French Writing Skills at the Beginner Level (A1)
Author :

21

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร...
Author :

22

ความตระหนักต่อโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ...
Author :

23

การพัฒนาแนวคิดเรื่องเคมีพื้นฐานของสื่อมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน...
Author :

24

การพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บริบทเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้...
Author :

25

ความสามารถในการนำความรู้เรื่องของไหลไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน...
Author :

26

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ 3 เรื่อง “ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์”...
Author :

27

การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “อสมการ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ SSCS...
Author :

28

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ...
Author :

29

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย...
Author :

30

สมรรถนะและความต้องการสมรรถนะที่จำเป็นตอ่การเตรียมความพร้อมของการก้าวเข้าสุ่ประชาคมอาเซี่ยนของครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึก...
Author :

31

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพระดับชั้นมั...
Author :

32

ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีต่อสื่อการ์ตูน
Author :

33

ผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา...
Author :

34

การจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้สติมศึกษาโดยการใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย...
Author :

35

การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ปกครองในการสอนเพศศึกษา ให้แก่เด็กวัยอนุบาล
Author :