ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 31 ฉบับที่ 1

1

ปฏิรูปการศึกษาไทยกับความท้าทายในปัจจุบัน
Author : อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
Abstract

2

Psychologists Professional Development: Implications for Effective Transformation of Emotional Wellbeing of Rural Population
Author : Dr. A Basseer Jeeawody
Abstract

3

The Model For Developing the Public Mind of Student Teachers focus on Project-Based Learning to Promoting the Reading of Thai Language for Students Living in Marginalized Communities on the Border of ...
Author : Dr.Ketsaraphan Punsrigate Khongjarean
Abstract

4

The Model For Developing the Public Mind of Student Teachers focus on Project-Based Learning to Promoting the Reading of Thai Language for Students Living in Marginalized Communities on the Border of ...
Author : Dr.Nanthima Nakaphong
Abstract

5

มุมมองการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต...
Author : ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ ดร.เฉลิม ฟักออ่ น และ ดร.ธเนศ ดาวรงุ่ โรจน์ ...
Abstract

6

การให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึ ษาระดับปริญญาตรีในการแก้ไขปัญหาสาํ หรับนสิ ิตสาขาวิชาธุรกจิ และ คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์...
Author : ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ดร.สุชาวดี เกษมณี และ ดร.พรพนา วัฒนเสรี...
Abstract

7

ทางออกเพื่อความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผปู้ ลูกยางพารา
Author : ดร.ชูชาติ ตันองั สนากุล และดร.วรรณดี สุทธนิ รากร ...
Abstract

8

การรับรู้ด้านความรู้และความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของนสิ ิตฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์...
Author : ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และ ดร.เอกภูมิ จนั ทรขนั ต...
Abstract

9

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้เทคนิค KWDL โรงเรยี นทุ่งศรีอดุ...
Author : ปนัดดา กุลบุตร และ ดร. สริ พิ ร ทิพย์คง...
Abstract

10

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “การแปรผัน” โดยการใช้ฮิวริสติกส์ โรงเรยี นเศรษฐบุตรบําเพ็ญ...
Author : ศจีวรรณ ลีละพันธ์ และ ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง...
Abstract

11

ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษาผสานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัด สมุทรสงครามทมี่ ีต่อความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของเดก็ ปฐมวัย...
Author : เลิศนารี รอดกาํ เนิด และดร.ชลาธิป สมาหิโต...
Abstract

12

ผลของการเล่านิทานและกิจกรรมการประกอบอาหารที่มีต่อความรู้และการบริโภคผักของเด็กปฐมวัย...
Author : มารุตร์ ฮวบจนั ทร์ ดร. นฤมล ศราธพันธุ์ และชีพสุมน รงั สยาธร...
Abstract

13

แนวทางการพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในโรงเรียนทกั ษะพิพัฒน์เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพ...
Author : ภูมิพิทักษ์ ศิลปศร ดร. ภัทรวรรธน์ จีรพัฒนธ์ นธร และ ดร. สุชาวดี เกษมณ...
Abstract

14

คุณลักษณะครูสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชพี ของครูธุรกิจในสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนําของไทย...
Author : จรัสพงศ์ เทียนประภา และ ดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร...
Abstract

15

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยี นรู้ท่ีเน้นภาระงานเป็นฐาน รายวชิ างานบา้ น ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยี นสาธิตแหง่ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพฒั นาการศึกษา...
Author : มธุรส ข่มจิตร์ และดร.วิภารัตน์ แสงจนั ทร์ ...
Abstract

16

Development of the Online Resource Databank Enhancing French Pronunciation at the Beginner Level (A1)
Author : Thunyathorn Wechwithayakhlung and Dr.Maturos Chongchaikit
Abstract

17

Open Educational Resources on Active Learning Approach For Foreign Language Education
Author : Kwanrut Leelasettakul and Dr. Maturos Chongchaikit
Abstract

18

Open Educational Resources on Action-Oriented Approach For Foreign Language Education
Author : Akaraya Puengcharoen and Dr.Somtawil Dhanasobhon
Abstract