ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 31 ฉบับที่ 2

1

การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้สัปปุริสธรรม
The Design of Problem Solving Method by Using Sappurisadhamma
Author : ประเทืองสุข ยังเสถียร
Abstract

2

การบริหารสถานศึกษาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
School Administration to Learning Organization
Author : นิตยา มั่นชํานาญ
Abstract

3

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ...
Learning Outcomes under TQF Standards through Lesson Study cooperate with 5 STEPs Learning Process
Author : สุวจี แตงอ่อน
Abstract

4

แนวโน้มธุรกิจศึกษาในศตวรรษที่ 21
Business Education Trend in 21st Century
Author : สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ
Abstract

5

Open Educational Resources on Standards-Based Curriculum at Secondary Level for Foreign Language Education
Author : Chatcharin Chintham* and Nopphawan Chiroylarp**
Abstract

6

Study of the Essential Academic English Skill for Graduate Education
Author : Phattareeya Sukprasert* and Sitthikorn Sumalee**
Abstract

7

การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการใช้คําถามระดับสูง ...
Developing Understanding of the Use of Thai Language Skills of Mathayomsuksa 1 Students Using High-Level Questioning
Author : สุวิกรม มาประณีต
Abstract

8

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โปรแกรมสร้างงานกราฟิก โดยทฤษฎีการ สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน...
A Construction of an Instructional Package for the Program Used for Creating Graphics Using the Constructionism Theory
Author : ฐิภาพรรณ บุญมี
Abstract

9

ความรู้ ทักษะ และเจตคติของบุคลากรฝ่ายจัดซื้อของบริษัทในเครือ บริษัท MBK จํากัด (มหาชน) ...
Knowledge Skills and Attitudes of Procurement Department Personnel in Affiliates of MBK Public Company Limited
Author : พรเพ็ญ อธิธรรมพิทักษ์* ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร** และสุชาวดี เกษมณี***...
Abstract

10

ผลการใช้ชุดกิจกรรมแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยกระบวนการสุนทรียสนทนา เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ...
The Effect of Parent Involvement of Activity Package Utilization through Aesthetic Dialogue Process to Develop Self Discipline of Preschool Children
Author : กฤษนา มะธิปะโน* และปัทมาวดี เล่ห์มงคล** ...
Abstract

11

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมทักษะ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ...
A Study of the Effects of Using Parents Involvement Packages to Encourage Basic Scientific Skills of Young Children
Author : อรวรรณ สุวรรณศรี* และปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร** ...
Abstract

12

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมน้ําหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ...
Knowledge, Attitude and Weight Control Behavior of Private University Students in Bangkok Metropolis
Author : ศศิภา โรจน์จิรนันท์* และอังคณา ขันตรีจิตรานนท์** ...
Abstract

13

สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์...
Problem and Recommendation to the Dropout of Computer Business Student in the Vocational Certificate Level, HuaiPhuengVacational College, Kalasin Province
Author : รจนา เอกวงษา* เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์** และ วิกร ตัณฑวุฑโฒ*** ...
Abstract

14

การศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อ...
The Study of The Usage of Lesson Plan to Promote Learner’s Knowledge and Understanding in Strategic Management of Distribution Channel of Arts & Craft Short-Couse Curriculum of Bangkok Vocational Sch...
Author : ณัชชาพร ไพรตื่น* เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์** และ พนิต เข็มทอง*** ...
Abstract