ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 31 ฉบับที่ 3

1

การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...
Author : ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ ฐานกุล กุฏิภักดี และนิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ ...
Abstract

2

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับ นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา...
Author : กําธร ขวัญเสน่ห์อุษา คงทอง และอังคณา กรัณยาธิกุล ...

3

การส่งเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานร่วมกับวิธีการถามคือสอน ...
Author : ณัฐพล หนจูินจต

4

สะเต็มศึกษาบนเส้นทางวิชาการรับใช้สังคม: จุดเปลี่ยนการเรียนรู้สู่อนาคต ...
Author : สุทธิดา จํารัส
Abstract

5

ความสําคัญของวิศวกรรมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
Author : อภิสิทธิ์ ธงไชย
Abstract

6

การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์: การพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว ...
Author : ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และณสรรค์ ผลโภ...

7

คุณลักษณะที่แสดงถึงความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร ...
Author : กัลยาณี กองปิ่น ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร และปานเทพ ลาภเกษร...
Abstract

8

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
Author : นิรมล สิริภัคนันท์ และภัทรวรรธน์ จีรพัฒนธนธร และรัชดากร พลภักดี ...
Abstract

9

แนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวนของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้า บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ...
Author : เพียงดาว สภาทอง และภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร และปานเทพ ลาภเกษร ...
Abstract

10

การจัดการเรียนการสอน งานธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ...
Author : นิตยา ประดิษฐสุวรรรณ เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ วิกร ตัณฑวุฑโฒ และปานเทพ ลาภเกษร ...
Abstract

11

ความเครียด และการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...
Author : นันทิพย์ หาสิน อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ และนนทลี พรธาดาวิทย์ ...
Abstract

12

Study of the Essential Research Skills for Graduate Education
Author : Sasiya Sutasuwan,Sitthikorn Sumalee and Witsanu Supsombat
Abstract

13

Open Educational Resources on Integrated Curriculum in SBE Context for Foreign Language Education
Author : Jutatip Luechai, Maturos Chongchaikit and Thipwimon Wangkaewhiran
Abstract

14

Open Educational Resources on Online Training Management For Foreign Language Education
Author : Apiwat Sornsukong, Nopphawan Chimroylarp and Piranya Bunnag
Abstract

15

Open Educational Resources on Curriculum Evaluation for Foreign Language Education
Author : Pawirat Prompes, Somtawil Dhanasobhon and Maturos Chongchaikit
Abstract

16

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ ...
Author : อวยพร ตั้งธงชัย ณัฐยา แก้วมุกดา พีระเดช มาลีหอม และมาสริน ศุกลปักษ์ ...
Abstract

17

ความพร้อมด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู ...
Author : วันดี เกษมสุขพิพัฒน์
Abstract

18

การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องของดีเมืองร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ...
Author : เกตุมณี เหมรา และชลาธิป สมาหิโต

19

การใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ...
Author : ศิริทัย ธโนปจัย และปัทมาวดี เล่ห์มงคล ...
Abstract

20

การสร้างเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการทํางานระหว่างตากับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยัง ตําแหน่งเป้าหมาย เพื่อใช้ในกีฬาแบดมินตัน ...
Author : ณัฐวุฒิ ไวโรจนานันต์ และชาญชัย ขันติศิริ ...
Abstract

21

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเกมมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี พฤติกรรมการเล่นเกมแตกต่างกัน ...
Author : วิชา ฉัตรศิริยิ่งยง และกอบกุล สรรพกิจจํานง ...
Abstract

22

การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
Author : อัจฉริยา เล็กเพชร ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ และพิกุล เอกวรางกูร ...
Abstract

23

การสร้างแบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ทักษะกีฬาเทนนิส สําหรับนิสิตระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
Author : วศิน โต๊ะแสง ณัฐยา แก้วมุกดา และบุญส่ง โกสะ ...
Abstract

24

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ในการ สร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน เบ...
Author : ชุติมา เจียมใจ กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ และประเสริฐศักดิ์ กายนาคา ...