ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 28 ฉบับที่ 2

1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการใช้กระบวนการประเมินผลระหว่างเรียน...
The Desirable Characteristics and Academic Achievement of Science of the Third Grade Students in Accordance with Formative Evaluations
Author : พินยารัก โทนหงษา

2

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดบริการทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี...
Grade 5 Student’s Satisfaction on Educational Provision of Schools in Pak Kret Municipality, Nonthaburi Province
Author : สิริกร กาญจนสุนทร* ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง** รองใจ กําเหนิดผล*** กมลวรรณ เอกโชติ*** และทัดชาวดี สิ...

3

ความพึงพอใจของนิสิตตอ่ การให้บริการของหน่วยงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน...
Students’ Satisfaction toward the Educational Service, Unit the Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkhen Campus
Author : ทวีรัตน์ ญาณฤกษ*์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล และ ดร.วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ **...

4

ผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีตอ่ ความรู้ เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติของเด็กปฐมวัย...
The Effects of Thai Dessert Cooking Activities provision on the Knowledge of Three-Dimensional Geometric Shapes of Preschool Children
Author : ดนยา อาบวารี* ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล*

5

แนวทางการนํานโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลสกู่ ารปฏิบัติในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
Guidelines for Implementing World-Class Standard School Policy into Practices in Primary Schools under the Office of Basic Education Commission
Author : ดุจดาว ศิริวาลย*์ ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง**...

6

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้...
A Model of Causal Relationship between Emotional Intelligence and Change Knowledge Drivers of School Directors Affecting Educational Reform in the Second Decade of Primary Schools under the Office of ...
Author : วิเชียร ชูสงค์* ดร.กานดา สกุลถนะศักดิ์ มัวร์ *...

7

ผลของการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง ระยะทางตรง 15 เมตร ในกีฬาฟุตบอล ของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี...
The Effects of Polymeric Training on 15-Meter Running Speed in Soccer of Male Students at the Institute of Physical Education Suphanburi
Author : รัฏชานนท์ แสนทวีสุข* ดร.ณัฐยา แก้วมุกดา** ดร.บุญส่ง โกสะ***...

8

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส
Disadvantaged Children School Administration Model
Author : ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์*

9

การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือสามัญตามแนวคิดการผจญภัยศึกษาของลอร์ด บาเด็น พาเวลล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการอยู่รอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา...
THE DEVELOPMENT OF A BOY SCOUT CURRICULUM BASED ON LORD BADEN POWELL’S ADVENTURE EDUCATION APPROACH TO ENHANCE SURVIVAL KNOWLEDGE AND SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Author : ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทก* ดร.สำลี ทองธิว** และ ดร.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา***...

10

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง รูปวงกลม โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)...
Author : ธนวิทย์ ธารน้ำทิพย์* ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์**...

11

การส่งเสริมบริโภคนิสัยที่ดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โดยการใช้หนังสือภาพการ์ตูน...
Enhancing Proper Eating Habits of Grade I Students through Cartoon Books
Author : นะกะวี ด่านลาพล* ดร.ชีพสุมน รังสยาธร**...

12

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ. ศ. 2558...
The Opinion about Readiness of Faculty of Education, Kasetsart University for English Language Learning Empowerment: Preparing to be part of the ASEAN Community in 2015
Author : อวยพร ตั้งธงชัย* ศศิเทพ ปิติพรเทพิน** มนัสนันท์ หัตถศักดิ์***...