ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 28 ฉบับที่ 3

1

การพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
The Development of Leisure Time Benefit for the Students at King Mongkut’s Institute of Technology Ladgrabang
Author : Kanchana Boonphak* Papaikan Innoi**

2

แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนด้วยเทคนิค K-W-D-L...
Author : จักรพงษ์ ผิวนวล * ดร.ชานนท์ จันทรา**

3

เพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านอีสาน: คุณค่าต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Thai E – San Traditional Lullaby Songs: Value on Child Rearing
Author : ฟ้าสวย ตรีโอษฐ์* ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล**...

4

สภาพปญั หาความต้องการและแนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มผผู้ ลิตผา้ ฝ้ายทอมือตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันหลวงใต้ ตําบลจอมสวรรค์ อาํ เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย...
States, Problems, Needs and Guidelines of Micro Community Enterprise Management A Case Study: Cotton Handmade Weaving Group Based on Sufficiency Economy Philosophy in Sun Luang Tai, Jom Sa Wan Sub-Dis...
Author : ภัทราภรณ์ ท้าวโยธา* ดร.จินตนา กาญจนวิสุทธ์ิ** ดร.อนุชัย รามวรังกูร***...

5

การพัฒนาหนังสือนิทาน ประกอบการสอน ชุดสขุ บัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สําหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม...
Development of a Package of Fairy Tales as Instructional Media on the Ten National Health Enactment for Prathom Suksa V Students at Wat Klang Bang Kaew School in Nakhon Pathom Province
Author : รุ่งนภา อิศเรนทร์*

6

การพัฒนารปู แบบการปฏิบัติการท่าอากาศยานเสมือน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน...
Development of Virtual Airport Operation Model for Students in the Field of Airport Management Program
Author : วราภรณ์ เต็มแก้ว* ดร.ศศิฉาย ธนะมัย **

7

ภาวะผู้นําในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา...
Leadership in Education Administrator for Educational Quality Development of Administrator in Secondary Schools
Author : วารุณี โพธาสินธุ์* ** *** **** ดร.เกตุมณี มากมี ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์ ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี...

8

ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อการรู้ค่าจำนวนของเด็กปฐมวัย
The Effects of Didactic Game Activity Provision on Number Knowledge of Preschool Children
Author : ศุภางค์จิต พันธุ์เทศ* ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล**...

9

ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผัก 5 สีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร...
Knowledge, Attitude and Five -Color Vegetable Consumption Behavior of Junior High School Students in Bangkok Metropolis
Author : อรอุมา นาทสีทา* ดร.อังคณา อ่อนบุญเอื้อ**...

10

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในช่วงปี พ.ศ. 2553-2562
The Private School Administration Model for the Years 2553-2562
Author : อวยพร หว่างตระกูล*