ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 29 ฉบับที่ 1

1

Folkloric Epistemology: How does Traditional Folklore Contributes to Children’s Holistic Development?
Author : Joseph Agbenyega* and Deborah Tamakloe**

2

Factors Affecting the Readiness towards ASEAN Community of Extra Large Public Secondary Schools in Nonthaburi Province, Educational Service Area Office 3
Author : D.C. Nattakan* and L. Arisara**

3

การศึกษาความสอดคล้องของการระบุความเข้มงวด/ใจดี และความลำเอียงด้านเพศของผู้ตรวจให้คะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...
The Study of Agreement through Rater's Severity/Leniency and Gender Differential Rater Functioning on Writing Ability by The Elementary Schooling Grade
Author : บุษวรรษ์ แสนปลื้ม

4

ผลการใช้กิจกรรมการพับเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
The Effects of Using Folding Activities to Enhance Creative Thinking of Preschool Children
Author : นฤมล พูลเพิ่ม และดร.ชลาธิป สมาหิโต

5

การศึกษาการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผู้ปกครอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร...
A Study of Private Kindergarten School Selection of Parents in Chatuchak District Bangkok Metropolitan
Author : กษมน ธรรมฆนรส* และ ดร.ชลาธิป สมาหิโต**

6

ผลของการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่มีต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย...
The Effects of Rhythmic and Movement Activities on Mathematical Skills in Patterns and Relations of Preschool Children
Author : อรพรรณ ภาคธรรม และ ดร.ชลาธิป สมาหิโต

7

ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกระดับปฐมวัย
The Effects of Music Activities on Social Skills in Autistic Preschool Children
Author : รุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล และ ดร.ชลาธิป สมาหิโต...

8

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ โดยการใช้ฮิวริสติก...
A Process for Mathematical Problem Solving Instruction Using Heuristic
Author : นิยูสนี อามะ* และดร.สิริพร ทิพย์คง**

9

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ...
Trends in Learning Activities that Focus on Mathematical Skills and Processes
Author : ดวงกมล คงคาเพชร* และดร.ต้องตา สมใจเพ็ง**...

10

การพัฒนาแนวคิดและเจตคติต่อวิชาเคมีเรื่องเคมีอินทรีย์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้...
The Development of Grade 11 Students’ Conceptions and Attitudes towards Chemistry in the Unit of Organic Chemistry by Using Inquiry Approach
Author : นันทยา ศรีขาว* และดร.เอกรัตน์ ทานาค** ดร.วันชัย ปลื้มภานุภัทร***...

11

การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังแนวคิด...
The Development of Grade 12 Students’ Scientific Conception of Hydrocarbon Compound through Inquiry-Based Learning in Combination with Concept Mapping
Author : นรา เขียวละลิ้ม* และ ดร.เอกรัตน์ ทานาค** ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร***...

12

แบบจำลองทางความคิด เรื่อง โครงสร้างอะตอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...
The Tenth Grade Students’ Mental Models of Atomic Structure
Author : ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์* และ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา** ดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ***...

13

ผลการจัดกิจกรรมเติมเต็มศักยภาพสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...
The Effects of Enrichment Activities for Gifted and Talented Secondary School Students in Science in Secondary Education Level
Author : สุรเดช ศรีทา* สมศักดิ์ เตชะโกสิต* เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์* สุมาลี กาญจนชาตรี* และคมกริช แม่นย...