ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 29 ฉบับที่ 3

1

ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์
The Significant of History Study
Author : ระพี สาคริก*

2

Applying Stephen R. Covey’s Character Ethic to Teaching Satit Kaset International Program Students
Author : Lucy Srisuphapreeda*

3

ผลของการใช้สารนิทัศน์ดิจิตอลผ่านการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ที่มีต่อสมรรถนะการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย...
The Effects of Using Digital Documentation through Project Approach on Creative Art Competency for Preschool Children
Author : ณัฏฐ์ อิทธยาทร* และ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู**...

4

ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบศิลปะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย...
The Effects of Story Telling Provision with Art Activity to Enhance ASEAN Community Understanding for Preschool Children
Author : เบญญา เจริญเฉลิมศักดิ์* และ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล**...

5

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิรัติของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร...
Factors Related to Vegetarian Food Consumption Behavior of Public University Students in Bangkok Metropolis
Author : ธัญญลักษณ์ ปั้นบัวงาม* และ ดร. อังคณา ขันตรีจิตรานนท์**...

6

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติ ต่อวิชางานบ้าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5...
Effects of Various Learning Activities on Learning Achievement and Attitude toward Domestic Work Course of Grade 5 Students
Author : คุรุวรรณ ปัญญาสิทธิ์* และดร.ชีพสุมน รังสยาธร**...

7

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์...
Development of Education Undergraduate Students’ Learning Achievements and Attitudes towards Learning Guidance and Counseling Psychology by Using the Experience-Enhancement Book
Author : เจษฎา บุญมาโฮม *

8

กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา: ทฤษฎีเนวิเกชั่นนิซึม
New Paradigm of Education: Navigationism Theory
Author : วราพรรณ อภิศุภะโชค* และ ดร.สาโรช โศภีรักข์**...

9

การศึกษาโครงสร้างความรู้เดิมในการสอนอ่านภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...
A Study of Content and Linguistic Schemata of Passages Used in Teaching English Reading as a Foreign Language in Secondary School Level
Author : ธนาณุวัฒน์ นาคยิ้ม*และ นพวรรณ ฉิมรอยลาภ** Thananuwat Nakyim* and Dr. Nopphawan Chimroylarp**...

10

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช
Factors influence to the Performance of Registered Nurse at Siriraj Hospital
Author : ศิริลักษณ์ พยัคฆเมฆ*

11

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
Model-Based Learning
Author : ชาตรี ฝ่ายคำตา* และ ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์**...

12

ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชุมชน...
Pre-Service Science Teachers’ Understanding of the Nature of Science from Science Learning Resources in Communities
Author : ศศิเทพ ปิติพรเทพิน*

13

รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ...
nal Service Area Office 2 in Classroom Action Research to Develop Learning Management
Author : ดร.ชานนท์ จันทรา*