ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 30 ฉบับที่ 1

1

Holistic Education and Success in The Conservation of Local Orchid Species in The World’s Tropical Countries
Author : ระพี สาคริก*
Abstract

2

Reengineering Vocational Education in Thailand toward ASEAN Competence: An Era of Collaboration between Colleges and the Workplace.
Author : Dr.Kanda Sakulthanasakdi Moore*
Abstract

3

Development of Effective Model for Teachers to Incorporate the Use of Tablets to Enhance Learning
Author : Dr. Sirirat Srisa-ard*
Abstract

4

HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS NORMS FOR KASETSART UNIVERSITY STUDENTS
Author : Dr. Boonlerst Outayanik*
Abstract

5

การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
The Synthesis of Instructional Researches based on Contemplative Education Concept
Author : เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์*
Abstract

6

ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโยนิโสมนสิการแบบรู้คุณค่าแท้-รู้คุณค่าเทียม ที่มีต่อพฤติกรรมบริโภคนิยมของเด็กปฐมวัย...
The Effects of Activitiy Provision based on Yonisomanasikara Thinking: True and Artificial Values on Consumerism Behavior of Preschool Children
Author : พิชชาภา มะลิทอง* ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร**...
Abstract

7

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กปฐมวัยในจังหวัดกระบี่
Folklore Play of Preschool Children in Krabi Province
Author : วริษฐา อุกฤษณ์* และ ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร**...
Abstract

8

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย
Encouragement of Citizenship in accordance with Democracy in Preschool Children
Author : ธนวรรณ ผิวบัวคำ* ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร***...
Abstract

9

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารบำบัดโรคเบาหวานของ ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลสงขลา...
Knowledge, Attitude, and Free Diabetes Treatment Consumption Behavior of Diabetes Mellitus Patients in Songkhla Hospital
Author : สุธาทิพย์ จิตสุวรรณ* และ ดร. อังคณา ขันตรีจิตรานนท์**...
Abstract

10

การพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนในรายวิชา ส33265 โครงงานประวัติศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์...
Achievement Development of Students in Learning S33265 History Project by Using Historical Method at Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development
Author : เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม*
Abstract

11

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม...
The Study of Mathematics Learning Achievement of Mathayomsuksa Two Students on “Applications of Linear Equations with One Variable” by Emphasizing Heuristics Thinking at Phrapathom Witthayalai School...
Author : สุชาดา สอดแสงอรุณงาม * และ ดร. สิริพร ทิพย์คง**...
Abstract

12

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์ ...
The Development of Mathematics Word Problem Solving Ability of Students by Using Heuristics Problem Solving
Author : เจษฎา รัตนบรรเทิง* และ ดร.ชานนท์ จันทรา**...
Abstract

13

แนวโน้มปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนอุตสาหกรรมชุมชนยางพาราในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย...
Trends in Market Factors Affecting the Investment of Para Rubber Community Industry in the Three Southernmost Provinces of Thailand
Author : ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์*
Abstract