ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 30 ฉบับที่ 2

1

ตำราเล่มนี้มีวิญญาณ
Author : ระพี สาคริก

2

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล...
Author : พระวันทา แก้วกล้า
Abstract

3

บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม...
Author : จารี อ้นนาค
Abstract

4

โมเดลระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การทำนาข้าวสำหรับยุวเกษตรกรในประเทศไทย...
Author : ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ ทรงเกียรติ ซาตัน อรวรรณ รักสงฆ์ ดร.มานิตย์ อาษานอก ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง ศ...
Abstract

5

The Enhancement of Production and Sales Capacity of Community Enterprises in Thailand
Author : Dr. Wandee Sutthinarakorn
Abstract

6

How to Teach Writing: Seven Steps of Writing
Author : Dr. Methinee Wongwanich Rumpagaporn
Abstract

7

การศึกษาความเหมาะสมของการนำแบบทดสอบ Naglieri Nonverbal Ability Test: Second Edition (NNAT2) มาใช้กับคนไทย...
Author : ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ อรปวีณ์ เอื้อนิรันดร์ ดร.สมพร หวานเสร็จ ดร.ปนัดดา วง...
Abstract

8

การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring...
Author : ดร.ทรงชัย อักษรคิด ดร.เอกรัตน์ ทานาค ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี ดร.อุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์ ดร.สิทธิกร ...
Abstract

9

Theme-Based Unit: ความท้าทายในการออกแบบการเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่
Author : ดร.พงศธร มหาวิจิตร
Abstract

10

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย
Author : ดร.ชลาธิป สมาหิโต
Abstract

11

การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
Author : ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง ลัดดา ศิลาน้อย ดร.อังคณา ตุงคะสมิต และ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์...
Abstract

12

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “ทฤษฎี บทพีทาโกรัส” โดยการใช้ปัญหาปลายเปิดโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร...
Author : จิญาดา อุดมเลิศปรีชา และ ดร. ทรงชัย อักษรคิด...
Abstract

13

การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกด้วยกิจกรรมประกอบอาหาร: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี...
Author : พันธุ์ทิพย์ นิลพันธ์ และ ดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์...
Abstract

14

ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาวินัยในตนเอง และความมุ่งมั่นทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา...
Author : ศักดินาณันพ์ อัครเสนากุล และ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล ...
Abstract

15

ปัญหาการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตบอล ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนกรุงเทพและภาคกลาง...
Author : นิรันทร์ กำจัดภัย และ ชาญชัย ขันติศิริ...
Abstract

16

การพัฒนาความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องปฏิกิริยาเคมีโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน...
Author : อธิษฐาน บุญเป็ง ดร. เอกรัตน์ ทานาค และดร. ปกรณ์ วรรธนะอมร...
Abstract

17

การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูในวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก...
Author : ลสมณ พึ่งศาสตร์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ และดร.พนิต เข็มทอง...
Abstract

18

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้คู่มือการสอนงานเรื่องการจัดวางสินค้าสำหรับหัวหน้างานของ บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด...
Author : วรีย์ลักษณ์ กรพสุพัฒน์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ดร.พนิต เข็มทอง...
Abstract