ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 30 ฉบับที่ 3

1

ผลของการใช้โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
Author : นางสุมาลี ขำอิน

2

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด...
Author : นางสาวสุพรรณี บัวสาลี

3

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของครูบัญชีในอาชีวศึกษากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
Author : นางสาวนงคราญ ช่างสาน

4

Development of Online Resource Databank for Enhancing French Listening Skills at the Beginner Level (A1)
Author : นายจิรัฎฐ์ พรหมมิ

5

Development of Online Resource Databank for Enhancing French Writing Skills at the Beginner Level (A1)
Author : นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ

6

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร...
Author : นางสาวจริยา ทรงพระ

7

ความตระหนักต่อโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ...
Author : นางสาวศันสนีย์ ตาทิน

8

การพัฒนาแนวคิดเรื่องเคมีพื้นฐานของสื่อมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน...
Author : นางสาววิไลพร แซ่ลิ้ม

9

การพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บริบทเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้...
Author : นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

10

ความสามารถในการนำความรู้เรื่องของไหลไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน...
Author : นางสาวภัทรชา สุขสบาย

11

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ 3 เรื่อง “ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์”...
Author : นางสาววิชชุดา วัศววิลาวัณย์

12

การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “อสมการ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ SSCS...
Author : นางสาวสุวิมล โคตรสมบัติ

13

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ...
Author : ดร. พัชรา วาณิชวศิน

14

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย...
Author : นางสาวธัญญ์ฟิชชา ธนบดีบุญญรัศมิ์

15

สมรรถนะและความต้องการสมรรถนะที่จำเป็นตอ่การเตรียมความพร้อมของการก้าวเข้าสุ่ประชาคมอาเซี่ยนของครูประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึก...
Author : นางสาวเพียงพิศ บรรจงจิตต์

16

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพระดับชั้นมั...
Author : นางสาวชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร

17

ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีต่อสื่อการ์ตูน
Author : นายวสุพล

18

ผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา...
Author : นางสาวปิยะพร ค้าสุวรรณ์

19

การจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้สติมศึกษาโดยการใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย...
Author : น.ส.ฉัตรทราวดี บุญถนอม

20

การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ปกครองในการสอนเพศศึกษา ให้แก่เด็กวัยอนุบาล
Author : นายชิตเวทย์ จันทศร