About Us

    วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดพิมพขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนให คณาจารย ขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนักวิชาการทั่วไป มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ ผลงานวิชาการที่รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ มีคุณลักษณะต่อไปนี้ บทความ บทความวิจัย บทความ ปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และ ไม่อยู่ ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

    ผลงานวิชาการที่รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ มีคุณลักษณะต่อไปนี้ บทความ บทความวิจัย บทความ ปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และ ไม่อยู่ ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ