Search Journals

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 28 ฉบับที่ 1

รูปแบบการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล...
Author : ธวัช ชุมชอบ* และ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า**...
สารบัญ

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 28 ฉบับที่ 2

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
Author : พินยารัก โทนหงษา
สารบัญ

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 28 ฉบับที่ 3

การพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
Author : Kanchana Boonphak* Papaikan Innoi**
สารบัญ

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 29 ฉบับที่ 1

Folkloric Epistemology: How does Traditional Folklore Contributes to Children’s Holistic Developmen...
Author : Joseph Agbenyega* and Deborah Tamakloe**
สารบัญ

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 29 ฉบับที่ 2

ใต้ร่มพระบารมี
Author : ระพี สาคริก*
สารบัญ

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 29 ฉบับที่ 3

ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์
Author : ระพี สาคริก*
สารบัญ

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 30 ฉบับที่ 1

Holistic Education and Success in The Conservation of Local Orchid Species in The World’s Tropical ...
Author : ระพี สาคริก*
สารบัญ

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 30 ฉบับที่ 2

ตำราเล่มนี้มีวิญญาณ
Author : ระพี สาคริก
สารบัญ

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 30 ฉบับที่ 3

ผลของการใช้โปรแกรมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง...
Author : นางสุมาลี ขำอิน
สารบัญ

ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ปีที 31 ฉบับที่ 1

ปฏิรูปการศึกษาไทยกับความท้าทายในปัจจุบัน...
Author : อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
สารบัญ